Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2009

Hongkong

Came back from Hong Kong 2 days ago. things are all great, except the credit card bill after gambling. I got to try the best Dim Sum, Roast Goose, Macau egg tarts, chasiu fang, wonton me...oh, ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét